KATANTÉNA informace pro rodiče

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 14.01.2021

0

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivního nálezu na Covid-19 ve třídě PEJSEK, Vám oznamujeme, že  děti a paní učitelky této třídy, (bližší informace byly rodičům dětí, kterých se karanténa dotýká zaslány e-mailem),  nastupují od  úterý 12. 1. 2021 do  domácí karantény nastavené do 17.1. 2021.

Pokyny zaslané HDMP naleznete níže.

Po uplynutí karantény při dodržení všech doporučení hygieny, předloží zákonný zástupce dítěte při  návratu do MŠ potvrzení o negativním testu nebo čestné prohlášení, které naleznete níže.

UPOZORNĚNÍ!!

Pokud dítě nebylo z jakéhokoliv důvodu testováno, (informace  viz níže), trvá karanténa ne deset, ale 14 dnů!!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ virové onemocnění návrat po karanténě 2021

INFORMACE HYGIENA

Dne 6 a 7. 1. 2021 byl/byla v kontaktu osoba/y Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 17. 1. 2021.

 Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

 

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.
Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.
Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

S pozdravem

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Pobočka Sever, Měšická 646/5, 190 21 Praha 9

 

 

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 01.12.2020

0

Provoz mateřských škol v MČ Praha 20 v období vánočních prázdnin v roce 2020

 Z usnesení RMC:

V období vánočních prázdnin

v pracovní dny : 28.12., 29.12., 30.12., 31.12. 2020

bude v MČ Praha 20 provoz ve všech zřizovaných mateřských školách přerušen!!

Usnesení_provoz_MŠ

Provoz mateřských škol v období vánočních prázdnin 2020

 

Aktuální nařízení a doporučení HSHMP, MŠMT a MZ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 23.09.2020

0

Vážení rodiče,

prosíme,  vstupujte do budov MŠ pouze v rouškách a mějte je po celou dobu Vaší  přítomnosti MŠ !!!!

Dále Vás žádáme, zdržujte se v prostorách MŠ jen po dobu nezbytně nutnou a dodržujte veškerá doporučená a platná  hygienická opatření!!!

Děkujeme

Doporučení lékařů

Nošení roušek

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 20.10. 2020

Mimořádné opatření MŠMT platné od 13.10. 2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články, Fotogalerie | Publikováno 24.08.2020

0

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci, prosíme rodiče o ohleduplnost a dodržování hygienických zásad.

Povinností každého, kdo vstupuje do MŠ, je řídit se aktuálně platnými pokyny vydanými MZ a MŠMT ČR.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

 ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

BUDE V ÚTERÝ 1. 9. 2019

V 10:00 hod NÁS PŘIJDOU POBAVIT

ZLOBIVÉ MÍČKY

D95N67XX

Provoz MŠ je od 6. 30 do 17. 00 hodin

V prvních adaptačních dnech je možné po dohodě s třídními učitelkami přizpůsobit docházku nově přijatých dětí dle jejich individuálních potřeb na 2 nebo 4 hodiny.

INFORMACE k 1. září 2020

Manual_MŠMT k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 30.06.2020

0

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  – NAŠE MŠ U DRÁČKA  BUDE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ CHODOVICKÁ od 1. 7.  do  17. 7. 2020

Provoz MŠ je od 6:30 – do 17:00 hodin     

Provoz zajišťuje budova PASTELKA

Co vzít na provoz mimo běžných věcí:

  • Malou deku a polštářek (označit jménem)
  • Čestné prohlášení (naleznete jej na stránkách MŠ Chodovická: http://www.ms-chodovicka.cz/ ve složce Ke stažení – oddíl MŠ 2020-2021)
  • Prosíme nahlaste v MŠ, kdo bude vaše dítě z MŠ vyzvedávat!!!

 

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  V MŠ U RYBNÍČKU – KŘOVINOVO NÁMĚSTÍ od 20.7.do 31.7. 2020

 Co vzít na provoz mimo běžných věcí:

  • Malou deku a polštářek (označit jménem)
  • Čestné prohlášení (naleznete jej na stránkách MŠ U Rybníčku:  http://www.msurybnicku.cz/, nebo vám bude k dispozici při nástupu do MŠ)
  • Prosíme nahlaste v MŠ, kdo bude vaše dítě z MŠ vyzvedávat!!!

 

ZVÝŠENÍ PLATEB ZA STRAVU

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 25.06.2020

0

Zvýšení plateb za stravu

Ve všech počernických školách dochází od 1.9.2020 ke zvýšení stravného ve školních jídelnách.

Prosíme, změňte si platební příkazy.

Děti  do 6ti let     48,- Kč na den – měsíční záloha je 1056,- Kč.

Děti nad 6 let       50,- Kč na den – měsíční záloha je 1100,- Kč.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Autor Milena Karlecova | V rubrice Fotogalerie | Publikováno 04.06.2020

0

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, jsou zveřejněny od 4.6. 2020 na vchodových, skleněných dveřích do budovy a ke stažení níže.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno později.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Zahájení provozu mateřské školy

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 04.05.2020

0

Rada městské části  Praha 20 odsouhlasila možnost zahájení provozu mateřské školy souběžně s otevřením 1.  stupňů základních škol. Prozatím se tedy předpokládá termín znovuotevření  25.5.2020, a to dle harmonogramu uvolňování ze strany MŠMT.

Mateřská škola bude otevřena bez omezení pro všechny zdravé děti.

Podmínkou nástupu je vyplnění ČESTNÍHO PROHLÁŠENÍ s datem nástupu (ke stažení níže), které rodič odevzdá při nástupu do MŠ. V příloze rovněž naleznete pokyny k obnovení provozu „Ochrana zdraví“ vydané MŠMT. Podrobné upravené a upřesněné informace a pokyny pro rodiče jsou  ke stažení  níže. Změny jsou vyznačené modrým písmem. Pokyny budou  rodičům zaslány emailem.

Rodiče dětí, které budou v období do konce školního roku chodit do školky, a kteří  zrušili platby školného a stravného, žádáme  o obnovení plateb. Platba školného za květen  činí 184,- Kč na červen 700,- Kč.

Upozorňujeme, že dle informací z MŠMT, povinnost platby školného platí i pro rodiče dětí, které již do konce školního roku do MŠ nenastoupí.  (info. v příloze níže).

Rovněž prosíme o informaci, zda Vaše dítko využije letní prázdninový provoz který zajišťuje:

Od 1.7. 2020 do 17.1. 2020 MŠ Chodovická 1900, Horní Počernice.

Od 17.7. 2020 do 31.7. 2020 MŠ „U Rybníčku“ Křovinovo náměstí 115, Horní Počernice.

V měsíci SRPEN 2020 budou všechny MŠ uzavřeny z důvodu plánovaných oprav a rekonstrukcí.

Soubory ke stažení:

UPŘESNĚNÍ A DOPLNĚNÍ INFORMACÍ PRO RODIČE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY aktualizace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.5. 2020

ochrana_zdravi_ms

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/doporuceni-prazskych-hygieniku-k-provozu-predskolnich-zarizeni-vzhledem-k-nastavenym-preventivnim-opatrenim-infekce-covid-19-4892_4892_161_1.html

Usnesení – prázdninový provoz

INFORMACE MŠMT – úplata za předškolní vzdělávání dětí, které již do MŠ nenastoupí.

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 08.04.2020

0

 

INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirema onemocněním COVID -19, budou zápisy k předškolnímu vzdělávánído MŠ probíhat bez přítomnosti rodičů.

 

PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Autor Milena Karlecova | V rubrice Články | Publikováno 31.03.2020

0

Vzhledem uzavření MŠ je možno po dobu mimořádné události pozastavit trvalé příkazy za školné  a stravné.

Školné a stravné znovu uhraďte, až bude provoz MŠ obnoven.

Vracení peněz za stravu – stravné bude uzavřeno k 30.6.2020.