KRITÉRIA 2021-2022

K R I T É R I A  pro školní rok 2021/2022
Kritéria jsou stanovena v souladu s § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria jsou stanovena v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ takto:

1.Bydliště na území MČ Praha 20, (v případě cizinců, děti s místem pobytu na území ČR delším než 90 dnů).

2.Věk dítěte

a) Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona.

b) Děti, které před začátkem školního roku, (do 31. 8. 2021) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.

c) Děti, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2021) dosáhnou nejméně třetího roku věku.

d) Dvouleté děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2021

3.Včas odevzdané a řádně vyplněné doklady, (Žádost a potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte).

Po vrácení všech dokladů v termínu určeném MŠ, budou data všech dětí, které splňují body

1- 3. seřazeny podle věku od nejstaršího k nejmladšímu.

Do MŠ bude přijat takový počet dětí, kolik jich k 1. 9. 2021 odejde do 1. tříd základních škol, nebo nastoupí do přípravného ročníku ZŠ a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku školských zařízení. V případě, že ředitelka bude muset rozhodnout o přijetí mezi dětmi, které splnily stejné kritérium a mají stejné datum narození, proběhne výběr dětí losováním.
V Praze 31. 03. 2021                            Vydala: Mgr. N. Blesková ředitelka ZŠ a MŠ

KRITÉRIA 2021-2022