Kritéria přijímání

KRITÉRIA pro šk. rok 2017-2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

SPOJENCŮ 1408, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,

Odloučené pracoviště: MATEŘSKÁ ŠKOLA

SPOJENCŮ 2170/44, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE

Telefon: 281 924 865, e-mail: ms.spojencu@seznam.cz, IČO 63 83 08 17

K R I T É R I A

 

Podmínky pro přijímání dětí do MŠ jsou ukotveny v zákoně č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve vyhlášce č. 14/2005Sb., ve znění pozdějších novel.

Kritéria jsou stanovena v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ takto:

1.Bydliště v obci.

2. Věk dítěte

a) Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona

b) Přednostní přijetí dětí, které před začátkem školního roku, (do 31. 8. 2017)dosáhnou nejméně čtvrtého roku, podle § 34 odst. 3 školského zákona.

c) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího věku.

d) Sourozenec, který dovrší 3 let k 1. 9. 2017.

e) Ostatní (tj. děti ze smluvních obcí a děti mladší tří let), bude-li volná kapacita MŠ.

3. Včas navrácené a řádně vyplněné doklady, (žádost, a evidenční list dítěte).

 

Po vrácení všech dokladů v termínu určeném MŠ, budou data všech dětí, které splňují body 1.- 3. seřazeny podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. Na poslední volná místa budou přijaty děti, které splňují kritérium č. 2d. a dále ostatní děti splňující kritérium č. 2e.

Do MŠ bude přijat takový počet dětí, kolik jich k 1. 9. 2017 odejde do 1. tříd základních škol.

Vydala: Mgr. N. Blesková

 ředitelka ZŠ a MŠ

V Praze 19. 03. 2017