Kritéria přijímání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPOJENCŮ 1408, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,

Odloučené pracoviště: MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPOJENCŮ 2170/44, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE

Telefon: 281 924 865, e-mail: ms.spojencu@seznam.cz, IČO 63 83 08 17

K R I T É R I A

 

Podmínky pro přijímání dětí do MŠ jsou ukotveny v zákoně č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve vyhlášce č. 14/2005Sb., ve znění pozdějších novel.

 

Kritéria jsou stanovena v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ takto:

 1.Bydliště na území MČ Praha 20, (v případě cizinců, děti s místem pobytu).

2.Věk dítěte

a) Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona.

b) Děti, které před začátkem školního roku, (do 31. 8. 2019) dosáhnou nejméně čtvrtého roku.

c) Děti, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhnou nejméně třetího věku.

d) Dvouleté děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2019.

e) Ostatní (tj. děti ze smluvních obcí).

3.Včas navrácené a řádně vyplněné doklady, (žádost, a evidenční list dítěte potvrzený lékařem).

 

Po vrácení všech dokladů v termínu určeném MŠ, budou data všech dětí, které splňují body

1- 3. seřazeny podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. Na poslední volná místa budou přijaty děti, které splňují kritérium č. 2e.

Do MŠ bude přijat takový počet dětí, kolik jich k 1. 9. 2019 odejde do 1. tříd základních škol a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku školských zařízení. V případě, že ředitelka bude muset rozhodnout o přijetí mezi dětmi, které splnily stejné kritérium a mají stejné datum narození, proběhne výběr dětí losováním.

Vydala: Mgr. N. Blesková ředitelka ZŠ a MŠ

V Praze 19. 03. 2019

 

 

 

KRITÉRIA pro školní rok 2019-2020