Kritéria přijímání

KRITÉRIA pro šk. rok 2018-2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

SPOJENCŮ 1408, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,

Odloučené pracoviště: MATEŘSKÁ ŠKOLA

SPOJENCŮ 2170/44, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE

 Telefon: 281 924 865, e-mail: ms.spojencu@seznam.cz, IČO 63 83 08 17

K R I T É R I A

 

Podmínky pro přijímání dětí do MŠ jsou ukotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel a předpisů.

 

Kritéria jsou stanovena v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ takto:

 

1.Bydliště na území MČ Praha 20, (v případě cizinců, děti s místem pobytu).

2. Věk dítěte (přijímány budou děti od nejstaršího po nejmladší).

3.Ostatní bude-li volná kapacita MŠ, (tj. děti, které dovrší do 31. 12. 2018 tří let a děti ze smluvních obcí).

4.Včas navrácené a řádně vyplněné doklady, (žádost, a evidenční list dítěte potvrzený lékařem).

 

 

Po vrácení všech dokladů v termínu určeném MŠ, budou data všech dětí, které splňují body

1- 2. seřazeny podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. Na poslední volná místa budou přijaty děti, které splňují kritérium č.3.

Do MŠ bude přijat takový počet dětí, kolik jich k 1. 9. 2018 odejde do 1. tříd základních škol.

Dle správního řádu bude zákonným zástupcům umožněno nahlédnout do spisu.

 

Vydala: Mgr. N. Blesková

ředitelka ZŠ a MŠ

 

V Praze 19. 03. 2018

KRITÉRIA pro školní rok 2018-2019