ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat ve dnech 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021 bez přítomnosti rodičů. V těchto dnech musíte do MŠ doručit ŽÁDOST O PŘIJETÍ, POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ A PROSTOU KOPII RODNÉHO LISTU.

Formuláře potřebné k zápisu jsou umístěny níže!

Průběh podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Žádost podává zákonný zástupce dítěte v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2021 prostřednictvím:

1.Přes osobní datovou schránku žadatele do datových schránek ZŠ a MŠ

Datové schránky ZŠ a MŠ –  6jkmgrq

2.E-mailem s elektronickými podpisy (nelze odeslat jen prostý email!!!)

E-mail MŠ: skolka@skolkaspojencu.cz

3.Poštou – DOPORUČENÝM DOPISEM na adresu MŠ, (Spojenců 2170/44, 19300), s označením ZÁPIS 2021/2022

4.Osobně do podatelny v kanceláři MŠ. Podatelna bude otevřena ve středu 5. 5. a 12. 5. od 10,00 do 11,30 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin.

Postup zápisu:

Každou žádost zaevidujeme a do 3 dnů odpovíme, že jsme žádost obdrželi. Zároveň na Váš email zašleme registrační číslo, pod kterým později naleznete na našem webu rozhodnutí o přijetí a termín možnosti nahlédnutí do spisu. V případě, že Vás nebudeme do tří dnů kontaktovat, volejte na telefon 778 726 404.

Rozhodování o přijetí bude  probíhat do 30 dnů od uzavření zápisů bez přítomnosti dítěte a zákonných zástupců, pouze na základě podané přihlášky a potvrzení o očkování. Poté budou výsledky řízení zveřejněny na webu pod přiděleným registračním číslem.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí  a nepřijetí dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ – žlutá budovy se vstupem z ulice Spojenců a na webových stránkách MŠ pod registračním číslem. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek 11. 6. 2021.

Seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu  s §67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno  na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo do datových schránek, (pokud máte zřízenou datovou schránku fyzické osoby, má toto doručení přednost).

Podle §36 zákona 500/2004 Sb. správní řád, bude zákonnému zástupci umožněno nahlédnout do seznamu, kde je dítě vedeno pod přiděleným registračním číslem.  Nahlédnutí do spisu bude umožněno  v pátek 21. 5. od 10,00 do 11,30 hodin a v pondělí 24. 5. od 10,00 do11,30 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin v kanceláři MŠ,  žlutá budova se vchodem z ulice Spojenců, nebo po předchozí  telefonické domluvě 778 726 404  za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření (respirátor, rukavice).

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ  podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  je splnění povinnosti podrobit se stanoveným  pravidelným očkováním, nebo  mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné lékařské vyjádření nebo potvrzení.

Níže naleznete dotazník “Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti“. Toto vyplněné a lékařem potvrzené vyjádření dodáte do MŠ až v případě přijetí Vašeho dítěte. Doporučujeme nechat vyplnit vyjádření současně s potvrzením o očkování, ale NEPŘIKLÁDAT jej k žádosti o přijetí.

Rodný list

Rodič doloží prostou kopii rodného listu, aby bylo možno ověřit totožnost zapisovaného dítěte.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme Vám klidné dny.

KE STAŽENÍ

INFORMACE PŘŮBĚH ZÁPISU 2021-2022

Žádost o přijetí pro školní rok 2021-2022

Žádost o přijetí pro školní rok 2021-2022

Potvrzení o očkování pro školní rok 2021-2022

Potvrzení o očkování pro školní rok 2021-2022

Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti 2021- 2022 odevzdáte až po přijetí dítěte do MŠ

Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti 2021- 2022

Zpětvzetí žádosti 2021-2022  odevzdat jen

pokud se rozhodnete pro jinou MŠ před ukončením zápisů tj. před 16.5. nejpozději do 21. 5. 2021

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání odevzdat jen

jen pokud se v povinném předškolním ročníku rozhodnete pro jinou formu vzdělávání než docházku do MŠ.

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání