ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souvislosti s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID -19, budou zápisy k předškolnímu  vzdělávání pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti rodičů.

Formuláře potřebné k zápisu jsou místěny níže!

Průběh podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Žádost podává zákonný zástupce dítěte v termínu od 2.5. 2020 do 16. 5. 2020 prostřednictvím:

1.Datových schránek- datové schránky ZŠ a MŠ –  6jkmgrq

2.Emailem s elektronickými podpisy (nelze odeslat jen prostý email!!!)

3.Poštou

4.PREFERUJEME – vhodit žádost do poštovní schránky MŠ, která je na oplocení vlevo, od vrátek do areálu MŠ.

Postup zápisu:

Každou žádost zaevidujeme a do 3 dnů odpovíme, že jsme ji obdrželi. Zároveň na Váš email zašleme registrační číslo, pod kterým později naleznete na našem webu rozhodnutí o přijetí. V případě, že Vás nebudeme do tří dnů kontaktovat, volejte na telefon 778 726 404.

Rozhodování o přijetí bude  probíhat do 30 dnů od uzavření zápisů bez přítomnosti dítěte a zákonných zástupců, pouze na základě podané přihlášky. Poté budou výsledky řízení zveřejněny na webu pod přiděleným registračním číslem.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí  a nepřijetí dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ – žlutá budovy se vstupem z ulice Spojenců a na webových stránkách MŠ pod registračním číslem. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek 5.6. 2020.

Seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu  s §67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno  na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo do datových schránek, (pokud máte zřízenou datovou schránku fyzické osoby, má toto doručení přednost).

Podle §36 zákona 500/2004 Sb. správní řád, bude zákonnému zástupci umožněno nahlédnout do seznamu, kde je dítě vedeno pod přiděleným registračním číslem.  Nahlédnutí do spisu bude umožněno ve dnech 20. 5. a 21. 5.  v kanceláři MŠ,  žlutá budova se v chodem z ulice Spojenců, po předchozí  telefonické domluvě 778 726 404  za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření ( rouška, rukavice)

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ  podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  je splnění povinnosti podrobit se stanoveným  pravidelným očkováním, nebo  mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!! Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce :

a) prohlásí, že je dítě řádně očkováno (viz vzor v příloze)

b) doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře (viz příloha), musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je  dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení.

Přejeme Vám klidné dny .

Ke stažení:

ŽÁDOST školní rok 2020-2021

PROHLÁŠENÍ OČKOVÁNÍ MŠ 2020-21

Dětský očkovací kalendář

KRITÉRIA 2020-2021

Zpětvzetí žádosti 2020-2021 – jen pokud se rozhodnete pro jinou MŠ před ukončením zápisů tj. před 16.5. nejpozději do 22. 5. 2020

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání – jen pokud se v povinném předškolním ročníku rozhodnete pro jinou formu vzdělávání než docházku do MŠ.